Slik sikrer du at dine ansatte har kompetanse i å forebygge og bekjempe brann

01.09.2020 FagartiklerKursPiD KursRisikovurdering
Slik sikrer du at dine ansatte har kompetanse i å forebygge og bekjempe brann

Uansett hvor god teknologi og planer er, vil den være helt avhengig av kompetanse hos brukerne. Mangel på kompetanse kan sette tekniske løsninger ut av drift eller skape kaos blant mennesker dersom en kritisk situasjon oppstår. For å sikre seg denne kompetansen må det foregå læring hos alle mennesker som skal fungere i organisasjonen. Til og med organisasjonen selv må være gjenstand for læring.


Thomas Stang Sætheren

Tekst: Thomas Stang Sætheren,
Rådgiver HMS/brannvern hos PiD Solutions AS


Kompetanse

Læring skal normalt føre til en definert kompetanse som er nødvendig for at virksomheten kan utføre sine oppgaver.

“Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål” (Lai, 2013).

Kompetanse består av

  • Kunnskap (det vi vet)
  • Ferdigheter (det vi kan utføre)
  • Holdninger (motivasjon for å benytte kunnskap og ferdigheter)
Venndiagram av kunnskap, holdning og ferdighet

Alle disse elementene må stimuleres og utvikles. Den nødvendige kompetansen må finnes både hos individene og i organisasjonen.

Læring

«Tilegnelse av ny eller endret kompetanse – i form av kunnskaper, ferdigheter, evner eller holdninger – som gir relativt varige endringer i en persons atferdspotensial.» (Lai, 2013)

Læringsprosess

Læring er både en individuell og en organisatorisk aktivitet, der sistnevnte er en systematisk aktivitet basert på individene. Ansvaret for læring vil ligge både i organisasjonen og hos den enkelte ansatte. Litt forenklet består læring av elementene opplæring, trening og øvelse, og vi mener det er helt avgjørende å se disse elementene i sammenheng.

Systematikk

Innenfor HMS-arbeidet er systematikk et nøkkelord. Dette gjelder også kompetansebyggingen. Alle elementer og nivåer må sees i sammenheng, og det er viktig at alle nivåer stimuleres på den mest effektive måten.

Syklus for systematikk

Vår modell starter med en behovsvurdering av kompetansen. Basert på mangeårig bransjekunnskap er dette en relativt enkel oppgave.

Individuell basiskompetanse

Når behovet er definert må man begynne med basisopplæring på individnivå. Denne kan gjennomføres på mange måter. I dag velger de fleste å gi grunnleggende kunnskaper gjennom e-læring. Dette er effektivt, spesielt for arbeidsplasser med en viss ‘turnover’. Den nyansatte slipper da å vente med opplæringen til det passer å gjennomføre tradisjonell opplæring, men kan umiddelbart sette i gang. Dersom det er nødvendig med praktiske ferdigheter for å utføre sine oppgaver, må dette gjøres på en mer praktisk tilrettelagt måte. E-læringen har også den fordelen at den kan gjentas så ofte som det er nødvendig. Om man føler seg usikker på noen elementer kan disse repeteres særskilt Dersom man kombinerer e-læring med noe mer dialogbasert opplæring oppnår man oftest best resultat – og vi anbefaler dette.

Kollektiv samhandlingskompetanse

Når den enkelte har tilstrekkelig basiskompetanse, må samspillet trenes. Dette gjøres vanligvis gjennom øvelser eller kombinasjon med felleskurs og øvelse.

Individuell spisskompetanse

Personell med spesielt krevende eller ansvarsfulle roller må ha individuell opplæring i dette. Dette kan være oppgaver som krever teknisk kunnskap (f.eks. betjening av alarmtavle) eller organisatorisk kompetanse (f.eks. registreringsansvarlig). For svært komplekse bygg kan det være behov for en rekke personer med spisskompetanse innenfor forskjellige områder. Dette gjør vi oftest med en kombinasjon av e-læring og tradisjonelt kurs- og øvelsesbasert opplæring.

Evaluering og planlegging

Den sikreste måten å unngå læring på er å glemme å evaluere det opplærings- og øvingsarbeidet som er gjort. De ansvarlige for prosessen må evaluere både prosess og resultat for deretter å justere planene for fremdrift.

Viktige prinsipper – opplæringsvirksomhet

I PiD Solutions er vi opptatt av at opplæring av individene skal øke organisasjonens kompetanse. For å oppnå dette må vi starte med individene.

Eleven i fokus

Vi tror på prinsippet om at mennesket i sin natur er et lærende vesen, og at de aller fleste ønsker å lære. Videre mener vi også at siden læring er noe som skjer i den enkelte, kan vi som kursleverandør bare legge til rette for at læringen skjer. Selve læringen må den enkelte stå for. Vi mener det er viktig at det er eleven som er i fokus. Selv om det er elevens organisasjon/sjef som er bestiller av kurset. Dette betyr at alle faktorer som påvirker undervisningen må forholde seg til eleven, med elevens forutsetninger som grunnlag for opplæringen.
Syklus med eleven i fokus

Læreprosess

Læreprosessen er metoden som benyttes for undervisning. Vi veksler gjerne gjennom metoder som: e-læring, foredrag, diskusjonsgrupper, infoskriv, praktiske øvelser og simuleringer. Valg av metode gjøres gjerne på grunnlag av læreforutsetninger, rammebetingelser og mål. Det er en kjent sak at vi ofte glemmer det vi lærer. Noen ganger glemmer vi fort, mens andre ganger sitter kunnskapen bedre. En vanlig visualisering er Ebbinghaus’ glemselskurve som viser hvor fort man glemmer ny kunnskap. Kurven er ikke direkte overførbar til alle typer kompetanse, men prinsippet vil til en stor grad være gjeldende. Faktorer som påvirker glemselskurven er:

  • Hvorvidt vi kan relatere oss til kunnskapen
  • Om kunnskapen treffer oss følelsesmessig
  • Om fysiske handlinger er knyttet til det som skal huskes
  • Repetering
Herman Ebbinghaus' glemselskurve

PiD Solutions’ metoder for opplæring

PiD Kurs – e-læring

E-læring er den moderne utgaven av den tradisjonelle fjernundervisningen. Det tas utgangspunkt i moderne kommunikasjons- og presentasjonsteknologi for å introdusere eleven for fagene. E-læring fungerer typisk for formidling av teoretisk kompetanse.

Fordeler og ulemper med e-læring

Som med alle andre undervisningsformer er det både fordeler og ulemper knyttet til e-læring. De viktigste fordelene er at dette er en effektiv måte å nå mange på, og at opplæringen er fleksibel med tanke på tid og sted. Med dagens teknologi kan vi til en stor grad skreddersy e-læringen slik at den også ivaretar individualisering. Likevel er treffsikkerheten og individualiseringen begrenset slik at man i tillegg også må supplere med fysisk undervisning. Opplæring som inneholder ferdighetsmål må fortsatt gjennomføres på en tradisjonell måte, selv om et e-kurs i forkant kan gi stort utbytte i forbindelse med effektiviteten av den praktiske opplæringen.

Tradisjonell opplæring, øvelse og slokkekurs

PiD Solutions har 40 års erfaring med tradisjonelle kurs og øvelser. De siste årene har dette ofte vært som et supplement til det teoretiske e-læringskurset, hvor elevene selv har fått oppleve hvordan en evakuering av sin arbeidsplass fungerer i praksis, også med besøkende på eiendommen. Med slokkekurs får kurselevene selv kjenne hvordan det er å ta i et slokkeapparat, og hvilken effekt den har på en brann. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å høre mer om hvordan vi kan bidra til å øke kompetansen for deg og dine ansatte.