Har du oversikt over farlige stoffer på dine eiendommer?

06.08.2020 BrannprosjekteringFagartiklerPiD DriftRisikovurdering
Har du oversikt over farlige stoffer på dine eiendommer?

Mange bygningseiere er usikre på hvilke krav som gjelder.

Med flere ulike aktører med bruksrett på samme næringseiendom, kan det være utfordrende å holde oversikt over den totale mengden av farlige stoffer som oppbevares på eiendommen.


Lars Haugrud

Tekst: Lars Haugrud,
Senior Rådgiver i PiD Solutions AS


Det er en rekke bestemmelser rundt oppbevaring av farlig stoff beskrevet i både lovverk, forskrifter og veiledere, med brann- og eksplosjonsvernloven på toppen, og særforskriften Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff), under den.

I tillegg gjelder følgende temaveiledere:

 • Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff
 • Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff
 • Temaveiledning om omtapping av farlig stoff
 • Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land
 • Temaveiledning om bruk av farlig stoff –Del 1
 • Temaveiledning om bruk av farlig stoff –Del 2
 • Temaveiledning om innhenting av samtykke

Men hva betyr dette for deg?

Det avhenger av hvilken rolle du har. Både forskrift om brannforebygging og forskrift om håndtering av brannfarlig stoff skiller mellom forskjellige ansvarsområder ut fra de ulike rollene man har. Dette kan være gårdeier, bruker, leietaker, virksomhet osv.

Overordnet skal eier av et byggverk iverksette rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt. Dette gjelder også i forhold til håndtering av farlig stoff.

Eier skal også sørge for at ulike brukere som har rett til å bruke byggverket (leietakere) får tilstrekkelig informasjon slik at de kan sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket, ref. forskrift om brannforebygging §9 og §11.

Videre skal virksomheter som er leietaker i eller av et byggverk også sørge for å iverksette rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe en brann. Er det flere leietakere i byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Vi registrerer at brannvesenet i økende grad er opptatt av brannfarlige- væsker og gasser under sine tilsyn med brannobjekter, og om kravene til bl.a. sikker oppbevaring følges. Noen av disse kravene reguleres i forskrift om håndtering av farlig stoff, som vi vil se nærmere på her.

Lagring av brannfarlige- væsker og gasser – Erfaringer

Brannfarlige- væsker og gasser lagres og håndteres forskjellig rundt om avhengig av hvem som eier eiendommen, hvilken bruk som er beregnet, samt interne rutiner i det enkelte lokalet. Ofte ser man også at det ikke er etablert en felles forståelse for hvordan dette skal gjøres.

Vi har særlig sett på tiltak i salgslokaler i næringsbygg:

 • Kjøpesenter
 • Varehus
 • Stormarked
 • Byggevarehus
 • Mindre næringsbygg med blandet bruk (f.eks. salgslokaler i første etasje og kontorer eller boenheter i resterende del av bygget)

I vårt egenutviklede system, PiD Drift, er det ved bruk av digitale skjema foretatt en enkel kartlegging av leietakeres oppbevaring av brannfarlige- væsker og gasser. Ut fra denne kartleggingen estimerer vi at ca. 10 % av salgslokaler i Norge håndterer brannfarlige- væsker og gasser ved normal drift.

En brann som omfatter brannfarlige- væsker og gasser kan spre seg svært hurtig og gjøre slokkeinnsatsen krevende. Dette kan medføre økt risiko for personskade, men også økt risiko for større materiell skade. For lokaler som håndterer farlig stoff kan det altså forventes en hurtig brannspredning som også vil føre til at nærliggende virksomheter påvirkes. I tillegg vil risikoen for at et branntilløp oppstår være større der slike varer oppbevares og håndteres.

Kategorier - brannfarlige gasser og væsker

Regelverket

Det er krav til både aktsomhet, maksimale lagrede mengder, materielle krav til arealene det lagres i, samt krav til kompetanse ved lagring og håndtering av brannfarlige- væsker og gasser. Forskrift om håndtering av farlig stoff § 7 regulerer blant annet kravene til kompetanse for alle som er involvert i håndtering av både brannfarlige- væsker og gasser:

«Enhver som prosjekterer, konstruerer, installerer, drifter, endrer, reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal ha nødvendig kompetanse.

Tilsvarende gjelder enhver som håndterer farlig stoff utover det som er beregnet for vedkommendes personlige bruk.

Kompetansen skal omfatte kunnskap om aktuelt regelverk, om de farlige stoffene som skal håndteres og om teknisk utførelse og drift av utstyr og anlegg. Der hvor det finnes anerkjente normer for kompetanse, skal innholdet i disse legges til grunn som et minimumsnivå.

Kompetansen skal vedlikeholdes slik at man er oppdatert på nytt regelverk, nye metoder og utvikling på fagområdet generelt.

Den som skal drifte kjelanlegg med ytelse over kriterier fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha særskilt kompetansebevis.

Virksomheten skal påse at ansatte har nødvendig kompetanse samt gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser. Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved uhell og ulykker.»

Dette innebærer at alle som er involvert i håndtering av de brannfarlige- væskene og gassene må ha kompetanse. Eksempelvis vil det si at i et kjøpesenter bør følgende personell kunne dokumentere slik kompetanse:

 • Butikkmedarbeidere
 • Butikkledelsen
 • Senteradministrasjonen

Som vi ser i forskriftskravet er det mange forhold som må ivaretas i forbindelse med kompetanse:

 • Kunnskap om aktuelt regelverk
 • Vedlikehold av kompetansen
 • Opplæring for normal drift
 • Opplæring ved unormale situasjoner og driftsbetingelser
 • Rutiner ved uhell og ulykker

Hvordan få kontroll?

PiD Solutions AS har gjennom mange år sammen med våre kunder fra næring og industri tilegnet oss erfaring med hvordan slike utfordringer skal håndteres og hvordan man systematisk følger opp og dokumenterer at lovpålagte plikter blir ivaretatt.

Aktuelle tiltak som kan hjelpe deg som bygningseier å få kontroll:

 • E-læringskurs for ansatte og ledere
 • Digital plattform for systematisk sikkerhetsarbeid
 • QR-koder for utførelse og oppfølging av egenkontroll
 • Brannteknisk rådgivning og utarbeidelse av risikoanalyse
 • Etablering av instrukser og rutiner på bakgrunn av risikoanalyse