Rømningsanalyse

Rømningsanalyse

En rømningsanalyse kan benyttes i vurderinger knyttet til fravik fra preaksepterte ytelser i byggesaken (se «Brannteknisk prosjektering»), eller som en vurdering av ønskede endringer i driftsfasen. I PiD Solutions benytter vi rømningssimuleringsprogrammet Pathfinder til disse formålene.

Ved bruk av rømningsanalyse som et verktøy i driftsfasen kan spesiell risiko ved endret bruk av lokaler, arrangementer o.l. vurderes. En modell som viser «normalsituasjon» slik bygningen eller lokalet er godkjent sammenliknes med ønsket løsning. Ny løsning kan for eksempel innebære ønske om høyere persontall og alle endringer som påvirker rømningsforhold i bygget. Modellen gjør det enkelt å identifisere utfordringer som flaskehalser og oppstuvning, og plassering av innredning og rømningsutganger tilpasses slik at ny løsning og normalsituasjon sammenfaller.