Prosjektering

Prosjektering av brannkonsept

Brannteknisk prosjektering dreier seg først og fremst om å etablere et brannteknisk konsept som på best mulig måte ivaretar kundens ønske knyttet til bruk av sin bygning. I tillegg skal brannkonseptet ivareta brannsikkerheten på en god måte samtidig som myndighetenes krav blir ivaretatt.

Brannteknisk prosjektering er et ansvarsbelagt fagområde knyttet til byggesak. Det innebærer at kun personer og firma med dokumentert kompetansenivå kan påta seg oppdrag som ansvarlig brannteknisk prosjekterende i byggeprosjekter.

De branntekniske løsningene kan etableres på følgende måter:

 • Prosjektering basert på analyse
 • Preakseptert prosjektering i henhold til veiledning til byggeteknisk forskrift
 • Preakseptert prosjektering med analyse av enkelte fravik fra veiledning til byggeteknisk forskrift (blandingsløsning)

Når må det utarbeides brannkonsept?

Følgende tiltak er eksempler på når brannteknisk prosjektering må utføres:

 • Oppføring av nytt byggverk
 • Påbygg eller tilbygg til bestående bygning
 • Bruksendring av bygning eller deler av bygning
 • Utnyttelse av kaldt loft eller kjeller fra tilleggsdel til hoveddel
 • Endring av brannceller eller rømningsveier i bestående bygning
 • Endring av andre forutsetninger for bygningens eksisterende brannstrategi
 • Brannkonseptet skal foreligge før det søkes om igangsettelsestillatelse (IG), men jo tidligere en brannrådgiver involveres i prosjektet, jo enklere vil det være å finne de beste løsningene.

Kontakt oss gjerne for en avklaring om det må utarbeides brannkonsept eller ikke for ditt prosjekt.

Tiltaksklasser

Bygningens bruk, størrelse og etasjeantall definerer hvilken risikoklasse og brannklasse bygningen eller tiltaket plasseres i. Risikoklasse og brannklasse bestemmer igjen hvilken tiltaksklasse som gjelder for tiltaket. Inndeling i tiltaksklasser fremkommer av byggesaksforskriften (SAK10) §9-4.

Overordnet deles tiltak inn på følgende måte:

Tiltaksklasse 1

 • Tiltak av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad der feil og mangler vurderes å ville føre til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

Tiltaksklasse 2

 • Tiltak av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad der feil og mangler vurderes å ville føre til middels til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet
 • Tiltak av middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, der feil og mangler vurderes å kunne føre til små til middels konsekvenser

Tiltaksklasse 3

 • Tiltak av middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, der feil og mangler kan føre til store konsekvenser
 • Tiltak av stor kompleksitet og vanskelighetsgrad

PiD Solutions AS har sentralgodkjenning i alle de tre tiltaksklassene. Det betyr at vi kan påta oss brannprosjektering for alle typer oppdrag uavhengig av størrelse og kompleksitet, også de mest kompliserte og krevende byggeprosjektene.

Hva slags bygninger er PiD Solutions kjent med?

I PiD er vi allsidige og liker godt å jobbe med ulike type bygninger og virksomheter. Eksempler på prosjekter vi er involvert i er boliger, leilighetsbygg, rekkehus, kontorbygg, lager- og produksjonsbygninger, skoler, barnehager, salgslokaler, kjøpesenter, hoteller, serveringssteder samt kombinerte bygninger som inneholder flere ulike virksomheter.

Verktøy for å dokumentere fravik

Pathfinder, rømningsanalyse:

En rømningsanalyse kan benyttes i vurderinger knyttet til fravik fra preakseterte ytelser i byggesaken, eller som en vurdering av ønskede endringer i driftsfasen. I PiD Solutions benytter vi Pathfinder til disse formålene.

Eksempler på fravik som kan dokumenteres ved hjelp av rømningsanalyse:

 • Persontallsberegning og krav til antall cm fri bredde per person i rømningsveier
 • Antall rømningsveier og utganger samt plassering av disse
 • Avstand til og i rømningsveier

FDS, brannmodellering:

Enkle FDS–modeller kan benyttes f.eks. for å undersøke hvordan røyk vil spre seg i forskjellige geometrier der dette er uklart og ved dimensjonering av røykventilasjon (antall luker, plassering osv.)