Dokumentasjon

Branndokumentasjon

Forskrift om brannforebygging § 4 «Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk» regulerer eier av byggverk sin plikt til å:

 • Kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
 • Ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann

Dette innebærer at du som eier av et byggverk må ha oversikt og tilgang til nødvendig dokumentasjon som ble utarbeidet før oppføring av byggverket, under oppføring av byggverket og som senere har blitt utarbeidet i forbindelse med eventuelle tilbygg, ombygginger og bruksendringer.

Prosjektert brannkonsept/brannstrategi fra da bygget ble oppført

 • For byggverk oppført i nyere tid (etter 2010) er det mest sannsynlig utarbeidet et brannkonsept/brannstrategi av brannprosjekterende rådgiver. Dette konseptet har fulgt byggesaken og lagt rammene for hvilke brannkrav som er gjeldende for byggverket

Brannkonsept/brannstrategi ved senere utvidelser, ombygninger og bruksendringer

 • Dersom det er gjort endringer i form av tilbygg, bruksendringer, ombygginger m.v. som har utløst søknadsplikt til kommunen så vil det (skal det) ha blitt utarbeidet brannkonsept/brannstrategi også for disse tiltakene

Utarbeidet brannkonsept for eldre bestående bygg

 • Dersom byggverket ble oppført før 1985, og har gjennomgått én eller flere utvidelser, bruksendringer, ombygginger m.v., vil behovet for å «samle trådene» ofte være til stede.
 • Ved utarbeidelse av brannkonsept for bestående byggverk vil vi gjennomgå byggesaksarkivene og alt av tilgjengelig dokumentasjon som eier allerede har. Byggverket blir så befart sammen med eier og det blir utarbeidet en ny samlet brannstrategi/brannkonsept for byggverket.
 • «Oppgraderingsbestemmelsen» i forskrift om brannforebygging § 8 vil bli vurdert for hele eller deler av bygget som er oppført før 1985. Senere endringer i byggverket relateres til den aktuelle byggesaken. Dette dokumentet vil nå gi eier fullstendig oversikt over de branntekniske forutsetningene i byggverket.

I tillegg skal eier av byggverk dokumentere:

 • Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger
 • Utførelse av systematisk sikkerhetsarbeid Eier skal samlet sett dokumentere at pliktene beskrevet i §§ 4-9 i forskrift om brannforebygging blir dokumentert.

Bruker (leietaker) av byggverk skal kunne dokumentere:

 • Brannsikker bruk av byggverket
 • At bruker gjennomfører systematisk sikkerhetsarbeid i sin virksomhet, herunder rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket

Bruker skal samlet sett dokumentere at pliktene beskrevet i §§ 11 og 12 i forskrift om brannforebygging blir dokumentert.

Ta kontakt dersom du trenger hjelp med branndokumentasjon.