Utarbeidelse av mål for HMS-aktiviteter

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

10.12.2020


Den som leder virksomheten har ansvar for at det etableres mål HMS-arbeidet og at disse følges opp og revideres.

Definisjon av mål er fundamentalt i et systematisk HMS-arbeid.

Mål er grunnmuren som virksomheten baserer sin handlingsplan og prioritering av internkontrollarbeidet med HMS på.

Mål

Både internkontrollforskriften, forebyggendeforskriften og arbeidsmiljøloven krever at det skal etableres mål for virksomhetens HMS-arbeid.

Målene skal vise at virksomhetens ledelse tar HMS-arbeidet på alvor, og være retningsgivende for prioriteringen av aktiviteter.

Hensikt

Mål er viktig for å være tydelig når det gjelder hva virksomheten ser som egne satsningsområder. En side av arbeidet med utarbeidelse og fastsettelse av mål, som er vel så nyttig som den endelige beskrivelsen, er prosessen og diskusjonene man har i virksomheten. Sannsynligheten for å lykkes ligger i denne prosessen hvor flest mulig av de ansatte er involvert og informert.

Dokumentasjon

Målene skal være skriftlige og arkiveres i virksomhetens internkontrolldokumentasjon.

Hvordan skal målene være utformet?

Her er det ikke en løsning som er korrekt – det er opp til den enkelte virksomhet å utforme sine mål.

Vårt råd er å forsøke å være så konkret som mulig, det øker muligheten for at målene blir forstått og forenkler kontroll med måloppnåelse.

Viktig

Vi har utarbeidet er skjema i PiD Drift som kan benyttes i virksomhetens utvikling av mål. Ferdig utfylt skjema arkiveres automatisk i dokumentasjonsarkivet.