Ombygging, fullskalatest ved overlevering

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

03.05.2021


Ved oppstart og innkjøring av nye systemer er det en ekstra sårbarhet knyttet til funksjon og stabilitet.

På toppen av dette er risikoen forhøyet i denne fasen - ved at sannsynligheten for hendelser er økt ved en unormal driftssituasjon, og at organisasjonen enda ikke har avklart alt ansvar.

Dette tipset

I dette tipset fokuserer vi på viktigheten av at byggherre beskriver forventningene til planlegging og gjennomføring av fullskalatesting for å avdekke feil, mangler eller svakheter ved branntekniske systemer og komponenter.

Fullskalatest av brannteknisk utstyr sikres best ved at det utarbeides interne prosedyrer som benyttes ved gjennomføringen av testene.

PiD Solutions AS har lang erfaring med gjennomføring av slike tester, og mer formelle oppdrag knyttet til KUT (Kontroll av utførelsen av tiltak).

Kravene om at det skal føres kontroll med brannvern er begrunnet med faglige råd om hvilke feil det er viktig å avverge, og at dette fagområdet har stor samfunnsmessig betydning som må underlegges kontroll.

Gjennomføringsmetodene er beskrevet i våre rutiner som ligger til grunn for PiD Solutions sentrale foretaksgodkjenning.

Når kontrollen er utført leveres kontrollerklæring(er) til ansvarlig søker, som bruker dem som grunnlag for sluttføring, og for søknad om ferdigattest - eventuelt midlertidig brukstillatelse.

Dokumentasjon

For å holde orden på alle prosesser er det viktig å sørge for at alle deler av prosjektet blir dokumentert. Ved å benytte PiD Drift, PiD Prosjekt og PiD Kurs blir det enklere å planlegge, gjennomføre og dokumentere prosesser. Våre systemer sikrer at ensartet informasjon blir gitt til alle som deltar i utviklingen av prosjektet, og til de som etter hvert skal benytte lokalene.

Spilletid

PiD Tips skal være korte påminnelser, men dette tipset varer i ca. 5 minutter.

PiD Tips serie – Publiseringsplan

Tema Publiseres
Byggherre Uke 14
Søknadsplikt Uke 15
Ombygging Uke 16
FDV-leveranse Uke 17
Overtakelse – Fullskalatest Uke 18
Revisjon av evakueringsregime Uke 19
Informasjon til ny leietaker/ansatte Uke 20