Brannfarlige varer

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

10.02.2021


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) prioriterer å ha fokus på forhold som kan medvirke til at risiko for uønskede hendelser oppstår. Et typisk område som faller inn under dette er lagring, oppbevaring, håndtering og omsetting av brannfarlige varer.

Hvordan håndterer jeg brannfarlig stoff?

Salgslokaler i forbindelse med detaljhandel (forretning / butikk) har ulik utforming, størrelse, beliggenhet og varesortiment. Kjøpesenter/varehus består av flere butikker under samme tak med felles rømningsveier eller annet innendørs fellesareal. Det må derfor foretas en risikovurdering når det gjelder utplassering av brannfarlig stoff i slike brannobjekt, dette med tanke på fornuftig plassering og mengder.

Å plassere brannfarlig stoff i et salgslokale skal ikke føre til vesentlig økt risiko. Brannfarlig stoff må plasseres på en slik måte at det kan gjennomføres forsvarlig rømning av lokalene ved brann, og at det kan foretas tilfredsstillende innsats fra brannvesenet. For å begrense risikoen må mengden av brannfarlig stoff i selve salgslokalet holdes på et lavt volum. Hovedmengden må lagres i egen branncelle, eller oppbevares ute beskyttet av gjerde eller ubrennbart skap.

Utvendig lager/skap må ikke plasseres i eller ved inngang til bakgård, portrom, innkjøring eller lignende, og det må vurderes montering av ekstra beskyttelse (autovern) ved motorisert aktivitet nær lageret/skapet.

Dokumentasjon

I en bygning med ulike leietakere, kan flere av disse ha lager med brannfarlige varer. Det forutsettes i lovverket at den som eier bygget skal føre oversikt over hva som finnes i eiendommen og vurdere om dette representerer en uakseptabel risiko.

For å få kontroll på dette må det gjøres en trinnvis innsamling av informasjon etter denne modellen:

  • Trinn 1:
    Alle leietakere melder inn hva som lagres av brannfarlige varer i lokalene de disponerer. Registreringen gjøres på eget skjema i PiD Drift, eller på egen vareliste som enkelte leietakere kan fremlegge.
  • Trinn 2:
    Driftsleder samler all informasjon og overfører registreringene i et kalkulasjonsskjema som oppsummerer alle brannfarlige varer for hele eiendommen.
  • Trinn 3:
    Basert på kalkulasjonen samt befaringer av lokaler hvor brannfarlige varer lagres/oppbevares, gjøres det en risikovurdering som dokumenterer om eiendommen er innenfor det som er et akseptabelt risikonivå.

Kompetanse

For å sikre at man i tillegg også kan dokumentere at alle leietakere som lagrer, oppbevarer, håndterer og omsetter brannfarlige varer har tilstrekkelige kunnskaper, vil det hele avsluttes med et enkelt kompetansegivende e-læringskurs.