Evakueringsregime

Thomas Stang Sætheren

Av: Thomas Stang Sætheren,
Rådgiver HMS/brannvern hos PiD Solutions AS

16.02.2021


Gjennom mange års erfaring med kjøpesentre har PiD Solutions AS utviklet et system for raske, effektive og kontrollerte tiltak som må iverksettes ved brannalarm.

Det er dette vi kaller et evakueringsregime, fordi det viktigste tiltaket alltid vil være en rask og effektiv evakuering.

Er det stor risiko knyttet til brann i norske kjøpesentre?

Statistikken viser at det heldigvis er få branner, og enda færre skader og dødsfall som følge av branner i kjøpesenter. Allikevel vet vi at potensialet for skade er stort, fordi det kan være et stort antall mennesker samlet, og at byggene ikke alltid er optimalt bygget for rask evakuering.

Kan evakuering planlegges?

Det er helt avgjørende at man planlegger for evakuering, og at denne planleggingen utføres før alarmen går. Mange tror det holder med «varsle – redde - slokke». Selv om dette i prinsippet er hva som skal gjøres vil det for de aller fleste bare være intetsigende ord. Vi anbefaler derfor at man spesifiserer den enkeltes oppgaver, og at man øver på disse.

Hva er hensikten med planer for evakuering?

Hensikten med evakueringsregime kan oppsummeres i tre punkter:

  1. Sørge for raskest mulig evakuering av alle lokaler

  2. Hindre tyverier i forbindelse med evakueringen

  3. Sørge for en raskest mulig normalisering av driften

For å oppnå dette må det være et samspill mellom tekniske og organisatoriske brannverntiltak. Evakueringsregimet er en del av de organisatoriske tiltakene.

Vi skiller mellom basisoppgaver, som alltid skal løses av alle, og særoppgaver som tillegges enkelte leietakere, basert på lokalisering, bemanning og andre lokale forhold.

Basisoppgaver vil være å evakuere egne lokaler, samt å sikre disse. Særoppgaver vil være dørvakter, kontroll av fellesarealer, registrering, etc.

Vi fordeler oppgavene på noen funksjoner som fordeles mellom leietakere. For å beholde oversikten anbefaler vi at funksjonene merkes med fargekodede vester. Etter vår erfaring gir dette best mulig flyt i oppgavene. Vi opererer med disse funksjonene:

  1. Ansvarsvakt – den som til enhver tid er ansvarlig for at butikken iverksetter sine oppgaver – både evakuering av eget lokale og særoppgaver som er tildelt butikken

  2. Områdeansvarlig – den som kontrollerer at ansvarsvaktene utfører sine oppgaver, og som avgjør når de ansatte også skal evakuere.

  3. Registreringsansvarlig sørger for at informasjon fra områdelederne om hvilke områder som er evakuert blir samlet, og eventuelt overlevert brannvesenet.

  4. Evakueringsvakter utfører vakthold ved innganger og alle andre særoppgaver.

  5. Innsatsgruppe som kontrollerer alarmstedet og eventuelt iverksetter slokkeinnsats der det er mulig.

Hvordan får man til et evakueringsregime i praksis?

Det er vanskelig å få alle ansatte til å jobbe felles med oppgaver man sjelden utfører. Det er derfor viktig at dette regelmessig øves på, og at man også sørger for at deltidsansatte får den opplæringen og treningen som er nødvendig for å fylle sine roller. Branner oppstår som kjent ikke alltid på formiddagen.