Tilstandsanalyse

Tilstandsvurdering

Krav til oppgradering av eldre byggverk

For å rette opp åpenbare branntekniske mangler og for å heve alle eksisterende bygg i Norge opp på et forsvarlig minstenivå er det i brann- og eksplosjonsvernlovgivningen hjemmel til å sette krav til brannteknisk oppgradering av bygninger. Gjennom forskrift om brannforebygging er det satt krav til oppgradering av eldre byggverk opp til sikkerhetsnivået som fremkommer av byggeforskrift 1985 (BF85). BF85 kan følges fullt ut eller eventuelt i en kombinasjon av tekniske og organisatoriske tiltak. Forskriften gir også åpning for å ta økonomiske og praktiske hensyn der oppgraderingen ikke kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

PiD Solutions AS hjelper deg med å fastsette hvilket regelverk som gjelder for byggverket, samt hvilke tiltak som er innenfor og utenfor praktiske og økonomiske rammer.

Bestemmelsen er kun gjeldende for byggverk oppført etter eldre regelverk enn BF85. Nyere byggverk eller tiltak etter nyere byggeforskrifter (BF87, TEK97, TEK10, TEK17) vil ha den aktuelle byggesaken som sin referanse for brannsikkerhetsnivået.