Tilsyn - kort forklart

16.11.2020 BrannprosjekteringFagartiklerPiD DriftRisikovurdering
Tilsyn - kort forklart

Tanker rundt tilsyn fra brannvesenet.


Frits Johansen

Tekst: Frits Johansen,
Tidligere rådgiver ved PiD Solutions AS.


Hjemmel:

Hjemmel til å foreta tilsyn i brannobjekter fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven § 13, med føringer for tilsynsmyndigheten i § 18 i forskrift om brannforebygging

Hva er et tilsyn:

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.

Det betyr at et tilsyn kan omfatte alle forhold som har med brann å gjøre, både tekniske forhold og organisatoriske.

Ansvarsforhold;

I veiledning til forskrift om brannforebygning, publisert i 2016, og sist oppdatert i 2020 er nå ansvarsforholdet mellom eier og bruker tydeligere adskilt.

I korte trekk, så er eier ansvarlig for byggverket, de tekniske installasjonene og de overordnede organisatoriske forholdene som blant annet skal sikre at kravene som gjelder for et byggverk overholdes, at det er rutiner som sikrer at tekniske installasjoner, bygningsdeler og utstyr blir ivaretatt, og at feil og mangler blir utbedret.

Sikkerhetsarbeidet skal som et minimum sikre at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt, og at sikkerhetsinnretningene i byggverket fungerer som forutsatt. De viktigste brannkravene til byggverk fremgår av tekniske forskrifter til plan og bygningsloven og av denne forskriften. Eksempel på sikkerhetsinnretninger er branncellebegrensende konstruksjoner, brannalarmanlegg og sprinkleranlegg.

Brukeren av byggverket er ansvarlig for at byggverket blir brukt på en brannsikker måte. Og her under varsle eier dersom noe er galt.

Det er også viktig å merke seg følgende; Eieren kan avtale at brukeren av byggverket eller andre skal gjennomføre sikkerhetsarbeidet også for selve byggverket, men eieren er likevel ansvarlig. Det betyr, at selv om det foreligger en avtale som sier at bruker av byggverket har oppgaver som dekker deler av eiers ansvar, så er det fremdeles eier som er ansvarlig ovenfor myndigheten. Et eventuelt pålegg som gis for forhold som går under eiers ansvar i henhold til forskriften skal stiles til eier, uavhengig av interne avtaler mellom eier og bruker.

God brannsikkerhet oppnås gjennom et planlagt samspill mellom tekniske og organisatoriske tiltak. Både eier og bruker har derfor plikt til å utveksle opplysninger og samarbeide om brannforebyggingen i byggverket.

Hva kan forventes ved et tilsyn

Selv om tilsyn skal omfatte alle forhold som har betydning for brannsikkerheten, så betyr ikke det at hvert enkelt tilsyn skal ta for seg alle disse forholdene. Tilsynsmyndigheten, her brannvesenet, kan selv bestemme omfanget av hvert enkelt tilsyn.

Det kan være dokumenttilsyn, egenmelding, ordinært tilsyn med eller uten spesifiserte fokusområder, tilsyn rettet mot eier eller mot bruker m.m.

Det bør fremkomme av varsel om tilsyn hva tilsynet skal omhandle, slik at objektet for tilsynet har mulighet til å forberede seg i størst mulig grad. Dette vil gi et bedre tilsyn og en bedre opplevelse for både brannvesen og objektet. Dersom det ut av varselet, ikke tydelig fremkommer hva tilsynet skal omhandle, kan også brannvesenet kontaktes for å undersøke dette. Det er imidlertid fullt mulig for brannvesenet å ønske å se på flere forhold, og både føre tilsyn med eier og bruker.

Det bør forventes at brannvesenet har en plan for tilsynet, og at det er satt klare rammer i forhold til forventet tidsbruk. Det bør også fremkomme hvem som omfattes av tilsynet, slik at de som bør være til stede ved tilsynet er det.

Hva forventes av tilsynsobjektet;

Tilsyn har over årene endret karakter, og det har i større grad gått over til å omfatte systemene som skal sørge for at tilsynsobjektet er i stand til å oppdage og utbedre feil og mangler ved forhold som påvirker brannsikkerheten.

Der det tidligere var fokus på at enkelte rømningsskilter ikke fungerte, eller at det var kiler på branndører, og at hvert enkelt forhold måtte utbedres til neste tilsyn. Er det nå mer fokus på hvorfor noen skilter ikke fungerer, og hvorfor noen dører står på kiler, og hvorfor disse forholdene ikke er avdekket av de interne rutinene.

Den tidligere formen for tilsyn var god for å sikre at spesifikke forhold ble ivaretatt etter et tilsyn, men erfaring viste at mange av de samme avvikene dukket opp igjen år etter år. Tilsyn som er mer rettet mot systemene til objektet skal bidra til at avvik som blir avdekket legges inn i systemene, og at dette skal bidra til at det samme, og lignende avvik ikke dukker opp igjen ved neste tilsyn.

Det er i dag et større krav til at eier og brukere har dokumentasjon på det arbeidet som utføres, og det er fra brannvesenets side forventet at tilsynsobjektet har kontroll på sine systemer, uavhengig av om det er digitalt eller analogt. Det betyr at man må vite hvor man har nødvendig dokumentasjon, og at det tydelig fremkommer at de systemene man har brukes.

Tips og råd for et godt tilsyn:

Det er viktig å huske at brannvesenets oppgave er å se til at brannsikkerheten i et tilsynsobjekt blir ivaretatt. Og selv om de ser etter mangler og feil, så er ikke brannvesenet ute etter «å ta» noen. Ett godt tilsyn er et samarbeid mellom tilsynsmyndigheten og tilsynsobjektet, og målet er at objektet skal bli enda bedre til å ivareta brannsikkerheten på egen hånd.

Tips;

  • God kommunikasjon både før, under og etter tilsynet er viktig.
  • Brannvesenet er ikke ute etter «å ta» noen.
  • Uavhengig om hva slags systemer man har (digitalt eller analogt) så er det viktig at dette blir brukt, og at det kan vises at det blir brukt.
  • Brannvesenet er ikke dumme. Om det er utført en rekke internkontroller, sjekklister osv. kun i tiden mellom varsel om tilsyn og selve tilsynet og ikke ellers i året, så viser ikke det et system som faktisk er i bruk.
  • Om man ikke vet hvor dokumentasjonen er, eller hvordan man logger seg inn på systemet viser dette at systemet ikke benyttes tilstrekkelig.
  • God orden, både fysisk på objektet og i dokumentasjonen gir et godt inntrykk ovenfor tilsynsmyndigheten.
  • Det kan forventes at tilsynsfører(e) skal oppføre seg profesjonelt.
  • Eier (og bruker) kan delegere oppgaver til andre, men må ha kjennskap til hva som gjøres, og at alt faktisk gjøres.