Grunnleggende HMS-kurs

Grunnleggende HMS-kurs

HMS-arbeid er stort og mangfoldig, og skal være en vesentlig del av en virksomhets daglige drift. Ansvaret for dette arbeidet deles mellom arbeidsgivere og de ansatte. For både arbeidsgivere og ansattes representanter (verneombud og medlemmer i AMU) er det krav om spesifikk HMS-opplæring.

Behovet for opplæring vil variere fra bransje til bransje. Det gir seg selv at det i f.eks. kjemisk industri er et større behov for kompetanse innen flere HMS-områder enn vi f.eks. finner på et regnskapskontor. For de komplekse virksomhetene anbefaler vi at HMS-kursene tilpasses spesielt, men for mindre servicevirksomheter kan et generelt nettkurs være tilstrekkelig. Vi har laget HMS-kurs spesielt tilpasset slik virksomhet med lav risiko. Vi har valgt å skille mellom HMS-kurs for arbeidsgivere og ansattrepresentanter da disse har forskjellig perspektiv og ansvar i HMS-arbeidet. For at kurset for verneombudene skal være gyldige må det inngås en avtale mellom arbeidsgiver og de ansatte om at det er tilstrekkelig med denne typen opplæring. Uten en slik avtale er kravet at kurset er på minimum 40 timer.

HMS-kurset for arbeidsgivere tar for seg de sentrale delene av arbeidsmiljøloven og de mest sentrale forskriftene knyttet til denne. Kurset tar også for seg oppfølging av sykmeldte og enkel risikovurdering av arbeidsplassen.

Kurset for ansattrepresentanter tar også for seg sentrale forhold i arbeidsmiljøloven og dennes forskrifter. Kurset tar også for seg enkle strategier for HMS-arbeidet, og legger vekt på spesielt verneombudets rolle som pådriver for et godt arbeidsmiljø.

Alle HMS-kurs kan selvfølgelig tilpasses den enkelte virksomhet.